لینک ورود و راهنمای اتصال به مراسم آئین ورودی

لینک ورود و راهنمای اتصال به مراسم آئین ورودی


برگزاری آئین ورودی نو دانشجویان ۱۳۹۹ پردیس علوم دانشگاه تهران

 

تاریخ: سه شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۷

 

لینک ویژه نودانشجویان: ساعت ۱۴:۰۰

https://www.skyroom.online/ch/mmshafiei/students

 

لینک ویژه والدین: ساعت ۱۶:۰۰

https://www.skyroom.online/ch/mmshafiei/parents

 

 

آدرس کوتاه :