محاسبه تابع ساختار لیتیم با در نظر گرفتن کوارک های ظرفیت، دریا و گلوئون ها و توزیع وابسته به تکانه عرضی / دانشجو : احمد هادیان

محاسبه تابع ساختار لیتیم با در نظر گرفتن کوارک های ظرفیت، دریا و گلوئون ها و توزیع وابسته به تکانه عرضی / دانشجو : احمد هادیان


 آگهی دفاع از رساله دکتری

پردیس علوم

دانشکده فیزیک

عنوان: محاسبه تابع ساختار لیتیم با در نظر گرفتن کوارک های ظرفیت، دریا و گلوئون ها و توزیع وابسته به تکانه عرضی

 دانشجو : احمد هادیان                           

 رشته: فیزیک ذرات بنیادی

استاد راهنما : دکتر مجید مدرس

داوران داخلی : دکتر مشفق - دکتر محسنی سجادی

داوران خارجی : دکتر خرمیان  از دانشگاه سمنان - دکتر یزدان پناه از دانشگاه شهید باهنر کرمان

زمان : شنبه 1397/6/24 ساعت ۹:۳۰ صبح   

مکان : آمفی تئاتر دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

 

چکیده:

پس از معرفی مدل تبادل کوارکی برای سیستم های چهار و شش نوکلئونی ایزواسکالری، توابع توزیع کوارک های ظرفیت هسته های 4He و 6Li بر پایه این مدل محاسبه می شوند. سپس با معرفی مدل کوارک ترکیبی، توابع توزیع متداول پارتونی (موسوم به PDF) در هسته های مزبور در چارچوب این مدل بدست می آیند. پس از آن فرمالیسم های KMR و MRW برای وابسته کردن توابع توزیع پارتونی هسته های 4He و 6Li به تکانه عرضی (موسوم به UPDF) معرفی می شوند. در ادامه به کمک UPDF های حاصل، تابع ساختار و نسبت EMC این هسته ها در چارچوب فاکتور تکانه عرضی محاسبه می شوند. با مقایسه ی نتایج حاصل و داده های آزمایشگاهی مختلف نشان می دهیم که دستاوردهای ما توافق بسیار خوبی با اندازه گیری های تجربی دارند. در انتها یک جمع بندی کوتاه و نگاهی به آینده برای ادامه تحقیقات در این زمینه ارائه خواهد شد.

 

آدرس کوتاه :