محاسبه دقیق شدت خطوط الکترونی- ارتعاشی- چرخشی برخی از مولکول های دواتمی بین ستاره ای: CaH، MgD و CH+ / سیده فاطمه علوی

محاسبه دقیق شدت خطوط الکترونی- ارتعاشی- چرخشی برخی از مولکول های دواتمی بین ستاره ای: CaH، MgD و CH+ / سیده فاطمه علوی


آگهی دفاع از رساله دکتری
دانشکده شیمی


عنوان: "محاسبه دقیق شدت خطوط الکترونی- ارتعاشی- چرخشی برخی از مولکول های دواتمی بین ستاره ای: CaH، MgD و +CH"

دانشجو : سیده فاطمه علوی
رشته: شیمی فیزیک

استاد راهنما : دکتر علیرضا شایسته

زمان : چهارشنبه 1396/7/12 ساعت 15  
مکان : اتاق سمینار


 

آدرس کوتاه :