محاسبه پتانسیل محبوس‌شدگی به وسیله دایون‌ها

محاسبه پتانسیل محبوس‌شدگی به وسیله دایون‌ها


آگهی دفاع از رساله دکتری

دانشکده فیزیک

عنوان:

محاسبه پتانسیل محبوس‌شدگی به وسیله دایون‌ها

دانشجو: مطهره کیاماری

رشته:  فیزیک – ذرات بنیادی

استاد راهنما: دکتر صدیقه دلدار

زمان: چهارشنبه 1396/6/15  ساعت ۱۱

مکان: سالن سخنرانی دانشکده فیزیک

چکیده:
مسئله محبوس‌شدگی کوارک‌ها به عنوان یکی از مسائل جذاب و حل‌نشده در فیزیک ذرات بنیادی همواره مورد توجه فیزیک‌دانان بوده‌است. با مطالعه گاز دایونی به عنوان ساختار خلا و محاسبه حلقه پالیاکوف این گاز، می‌توان انرژی آزاد جفت کوارک و پادکوارک را به‌دست آورد و خطی بودن این کمیت نسبت به فاصله کوارک و پادکوارک را بررسی کرد. با اضافه کردن برهم‌کنش بین دایونی، در حدی که دایون‌ها به اندازه‌ای از هم دور هستند که هسته‌هایشان روی هم قرار ندارد، می‌توان یک گام به سوی بهبود تقریب ساختار خلا با گاز دایونی برداشت و در گام بعدی می‌توان دایون‌ها را به یک‌دیگر نزدیک کرده و هسته‌های آن‌ها را روی هم قرار داده و برهم‌کنش آن‌ها را در این حد بررسی کنیم. در این پایان‌نامه ابتدا با استفاده از روش‌های عددی و شبیه‌سازی‌های کامپیوتری، به مطالعه آنسامبل دایونی در دو حالت بدون برهم‌کنش و با برهم‌کنش پرداخته و انرژی آزاد جفت کوارک و پادکوارک را در فاز محبوس‌شدگی بررسی کرده و نشان می‌دهیم که اضافه کردن برهم‌کنش دایونی منجر به افزایش کشش ریسمان می‌شود. آن‌گاه به بررسی مسئله برهم‌کنش دایون‌ها پرداخته و نشان می‌دهیم که وقتی دایون‌ها به اندازه کافی به یک‌دیگر نزدیک شوند، تغییر شکل داده و تقارن کروی خود را از دست می‌دهند.
 

 

آدرس کوتاه :