مدارک مورد نیاز داوطلبان دوره دکتری دانشکده زیست شناسی جهت تشکیل پرونده

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده مصاحبه دکتری

1-    اصل و کپی مدارک بارگذاری شده
2-    فرم تکمیل شده مشخصات فردی
3-    لوح فشرده حاوی کلیه اطلاعات
4-    (در صورت عدم واریز مبلغ درخواستی به صورت الکترونیکی ارائه فیش بانکی جهت مصاحبه الزامی می باشد)

آدرس کوتاه :