مدارک مورد نیاز داوطلبان دوره دکتری دانشکده زیست شناسی جهت تشکیل پرونده

مدارک مورد نیاز داوطلبان دوره دکتری دانشکده زیست شناسی جهت تشکیل پرونده


مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده مصاحبه دکتری

1-    اصل و کپی مدارک بارگذاری شده
2-    فرم تکمیل شده مشخصات فردی
3-    لوح فشرده حاوی کلیه اطلاعات
4-    (در صورت عدم واریز مبلغ درخواستی به صورت الکترونیکی ارائه فیش بانکی جهت مصاحبه الزامی می باشد)

آدرس کوتاه :