مدیریت پیشین

رؤسای پردیس علوم از بدو تأسیس تاکنون

از بدو تأسیس دانشکده علوم تاکنون اعضای هیأت علمی از رشته‌های مختلف عهده‌دار ریاست مجموعه بوده‌اند. اسامی این اعضا عبارتند از:

1- آقای دکتر عیسی صدیق از گروه فلسفه 1322-1311

2- آقای دکتر محمود حسابی از گروه فیزیک 1327-1322

3- آقای دکتر عبداله شیبانی از گروه زیست شناسی 1331-1327

4- آقای دکتر محمود حسابی از گروه فیزیک 1336-1331

5- آقای دکتر محسن هشترودی از گروه ریاضی 1339-1336

6- آقای دکتر فریدون فرشاد از گروه زمین شناسی 1347-1339

7- آقای دکتر پزشکپور مستشفی از گروه زیست شناسی 1348-1347

8- آقای دکتر کمال‌الدین جناب از گروه فیزیک 1350-1348

9- آقای دکتر عبدالله شیبانی از گروه زیست شناسی 1358-1350

10- آقای دکتر حسن ابراهیم زاده از گروه زیست شناسی 1361-1358

11- آقای دکتر علی کرباسیان از گروه شیمی 1363-1361

12- آقای دکتر حبیب اله دانش پژوه از گروه شیمی 1365-1363

13- آقای دکتر محمدرضا نوری‌ دلویی از گروه زیست‌شناسی (پزشکی) 1368-1365

14- آقای دکتر مهدی قندی از گروه شیمی 1371-1368

15- آقای دکتر حسن صالحی فتح آبادی از گروه ریاضی 1372-1371

16- آقای دکتر محمد هادی خورگامی از گروه شیمی 1373-1372

17- آقای دکتر علی مقاری از گروه شیمی 1381-1373

18- آقای دکتر حسن ابراهیم‌زاده از گروه زیست شناسی 1384-1381

(ارتقای تشکیلات سازمانی دانشگاه تهران و تبدیل دانشکده علوم به پردیس علوم)

19- آقای دکتر حمید پزشک از دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر 1387-1384

20- آقای دکتر علی مقاری از دانشکده شیمی 1390-1387

21- آقای دکتر محمدرضا گنجعلی از دانشکده شیمی 1393-1390

22- آقای دکتر حمید پزشک از دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر 1396-1393

22- آقای دکتر وحید نیکنام از دانشکده زیست شناسی 1396 تاکنون

آدرس کوتاه :