مدیریت پیشین

مدیریت پیشین


رؤسای پردیس علوم از بدو تأسیس تاکنون

از بدو تأسیس دانشکده علوم تاکنون اعضای هیأت علمی از رشته‌های مختلف عهده‌دار ریاست مجموعه بوده‌اند. اسامی این اعضا عبارتند از:

1- آقای دکتر عیسی صدیق از گروه فلسفه 1322-1311

2- آقای دکتر محمود حسابی از گروه فیزیک 1327-1322

3- آقای دکتر عبداله شیبانی از گروه زیست شناسی 1331-1327

4- آقای دکتر محمود حسابی از گروه فیزیک 1336-1331

5- آقای دکتر محسن هشترودی از گروه ریاضی 1339-1336

6- آقای دکتر فریدون فرشاد از گروه زمین شناسی 1347-1339

7- آقای دکتر پزشکپور مستشفی از گروه زیست شناسی 1348-1347

8- آقای دکتر کمال‌الدین جناب از گروه فیزیک 1350-1348

9- آقای دکتر عبدالله شیبانی از گروه زیست شناسی 1358-1350

10- آقای دکتر حسن ابراهیم زاده از گروه زیست شناسی 1361-1358

11- آقای دکتر علی کرباسیان از گروه شیمی 1363-1361

12- آقای دکتر حبیب اله دانش پژوه از گروه شیمی 1365-1363

13- آقای دکتر محمدرضا نوری‌ دلویی از گروه زیست‌شناسی (پزشکی) 1368-1365

14- آقای دکتر مهدی قندی از گروه شیمی 1371-1368

15- آقای دکتر حسن صالحی فتح آبادی از گروه ریاضی 1372-1371

16- آقای دکتر محمد هادی خورگامی از گروه شیمی 1373-1372

17- آقای دکتر علی مقاری از گروه شیمی 1381-1373

18- آقای دکتر حسن ابراهیم‌زاده از گروه زیست شناسی 1384-1381

(ارتقای تشکیلات سازمانی دانشگاه تهران و تبدیل دانشکده علوم به پردیس علوم)

19- آقای دکتر حمید پزشک از دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر 1387-1384

20- آقای دکتر علی مقاری از دانشکده شیمی 1390-1387

21- آقای دکتر محمدرضا گنجعلی از دانشکده شیمی 1393-1390

22- آقای دکتر حمید پزشک از دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر 1396-1393

23- آقای دکتر وحید نیکنام از دانشکده زیست شناسی 1399-1396

24- آقای دکتر حمیدرضا مشفق از دانشکده فیزیک 1399 تا کنون

 

آدرس کوتاه :