نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر گروه آمار

نام: دکتر سودابه شمه سوار

مرتبه علمی: استادیار 

شماره تماس: 3250

ایمیل: shemehsavar@ut.ac.ir