نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر گروه ریاضی کاربردی

مدیر گروه ریاضی کاربردی


نام: دکتر مهدی رضا درویش زاده

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 2894

ایمیل: mdarvishzadeh@ut.ac.ir