مرور جنس (Limonium) از تیره کلاه میر‌حسن (Plumbaginaceae) در جنوب‌غرب آسیا و بررسی روابط خویشاوندی این جنس و جنس‌های نزدیک به آن با استفاده از روش‌های مولکولی و گرده‌شناسی

مرور جنس (Limonium) از تیره کلاه میر‌حسن (Plumbaginaceae) در جنوب‌غرب آسیا و بررسی روابط خویشاوندی این جنس و جنس‌های نزدیک به آن با استفاده از روش‌های مولکولی و گرده‌شناسی


آگهی دفاع از رساله دکتری

عنوان: مرور جنس (Limonium) از تیره کلاه میر‌حسن (Plumbaginaceae) در جنوب‌غرب آسیا و بررسی روابط خویشاوندی این جنس و جنس‌های نزدیک به آن با استفاده از روش‌های مولکولی و گرده‌شناسی

نام دانشجو : مریم ملک محمدی

رشته: علوم گیاهی-سیستماتیک

نام استاد راهنما: دکتر آخانی

زمان: سه شنبه 1396/5/17

مکان: کلاس 331  (واقع در طبقه سوم زمین‌شناسی)

چکیده: روابط خویشاوندی درون جنس لیمونیوم با استفاده از یک نشانگر هسته ای و سه نشانگر کلروپلاستی بررسی شده‌است. درخت‌های فیلوژنتیکی تک نیا بودن لیمونیوم را نشان می دهند و بازتعریف بخش‌های (section) این جنس با توجه به این درخت‌ها و نیز ریخت‌شناسی گونه‌ها انجام شده‌است. تاکسونومی این جنس در 20 کشور جنوب‌غربی آسیا بررسی شده و شرح تاکسونومیکی و کلید شناسایی گونه‌های لیمونیوم در با مطالعه نمونه‌های هرباریومی تهیه ‌شده‌است. مطالعه گرده‌شناسی تیره کلاه میرحسن با استولیز دانه‌های گرده در 60 جمعیت از 17 جنس انجام‌گرفته است. دوشکلی دانه گرده در جنس‌های Cephalorhizum و Chaetolimon مشخص شد و جنس Popoviolimon  تک شکلی سازگار کلاله و گرده دارد.

 

آدرس کوتاه :