مصاحبه دکتری پیوسته بیوتکنولوژی

مصاحبه دکتری پیوسته بیوتکنولوژی


به ا طلا ع داوطلبان محترم واجد شرایط دوره دکتری پیوسته بیوتکنولوژی می‌رساند: تاریخ مصاحبه، 10 شهریور می باشد. مصاحبه بر اساس فهرست ارسالی از سوی سازمان سنجش انجام می‌شود. مصاحبه ساعت ۸ صبح شروع می‌گردد. زمان تقریبی انجام مصاحبه داوطلبان براساس زمان مراجعه و اعلام حضور در دفتر ریاست محترم پردیس علوم و تکمیل فرمهای مربوط تنظیم می‌شود. خواهشمنداست کپی و اصل کارنامه سنجش و انتخاب رشته را به همراه داشته باشید.

مکان مراجعه: پردیس علوم دانشگاه تهران _ طبقه دوم دفتر ریاست

آشنایی با دوره دکترای پیوسته بیوتکنولوژی

آدرس کوتاه :