مصوبه مورخ 21/06/1396 هیات رئیسه محترم دانشگاه تهران در خصوص هزینه های مربوط به موارد مشروح در تمامی مقاطع تحصیلی

مصوبه مورخ 21/06/1396 هیات رئیسه محترم دانشگاه تهران در خصوص هزینه های مربوط به موارد مشروح در تمامی مقاطع تحصیلی


مصوبه مورخ 21/06/1396  هیات رئیسه محترم دانشگاه تهران

در خصوص هزینه های مربوط به موارد ذیل در تمامی مقاطع تحصیلی

ردیف

عنوان موضوع

هزینه

توضیح

1

صدور کارت دانشجویی میهمان

500000 ریال

 

2

صدور کارت دانشجویی المثنی - تعویض

500000 ریال

 

3

درخواست رسیدگی میهمان و نقل و انتقال

500000  ریال

طرح در کمیته انتقال کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه

4

شهریه دانشجوی میهمان و نقل و انتقال

طبق تعرفه مصوب هر سال تحصیلی هیات امناء

 

5

طرح مجدد درخواست دانشجو برای کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه

200000  ریال

بر اساس درخواست تجدید نظر دانشجو

6

شهریه تمدید سنوات اضافه و احکام تحصیلی (موافقت با ادامه تحصیل و ...) (دانشجویان روزانه)

طبق تعرفه مصوب هر سال تحصیلی هیات امناء

در ادامه تحصیل دانشجوی مشروط محروم از تحصیل با رای کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه وزارتخانه شورای استانی

7

دروس جبرانی در مقاطع تحصیلات تکمیلی

 

 

8

تاخیر در پیگیری تسویه حساب دانش آموختگی و انصراف از تحصیل (محروم از تحصیل)

(یک نیمسال پس از دانش آموختگی)

طبق تاریخ دانش آموختگی و نیمسال مربوط (از 1-96)

1000000 ریال

برای دانشجوی محروم از تحصیل/ انصراف از تحصیل یک نیمسال پس از آخرین نیمسال مندرج در کارنامه دانشجو که انتخاب واحد ثبت شده (از 1-96 و پس از آن) دارد .

9

تاخیر در پیگیری تسویه حساب دانش آموختگی و انصراف (دو نیمسال پس از دانش آموختگی) طبق تاریخ دانش آموختگی و نیمسال مربوط (از 1-96)

2000000 ریال

برای دانشجوی محروم از تحصیل/ انصراف از تحصیل یک نیمسال پس از آخرین نیمسال مندرج در کارنامه دانشجو که انتخاب واحد ثبت شده (از 1-96 و پس از آن) دارد .

 

تا زمان آماده سازی سامانه برای پرداخت الکترونیکی لازم است هزینه های مربوطه به حساب 5225557690 بانک ملت شعبه 1130 صاحب حساب: معاونت آموزشی دانشگاه- واریز گردد.

آدرس کوتاه :