مطالعه آغازین طیف الکترونی مولکولهای NiH، PdH و PtH / دانشجو : فتح اله نبی عبدالیوسفی

مطالعه آغازین طیف الکترونی مولکولهای NiH، PdH و PtH / دانشجو : فتح اله نبی عبدالیوسفی


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علـوم
دانشکده شیمی


عنوان: مطالعه آغازین طیف الکترونی مولکولهای NiH، PdH و PtH

دانشجو : فتح اله نبی عبدالیوسفی
رشته:  شیمی فیزیک

استاد راهنما: دکتر علیرضا شایسته

زمان: یکشنبه 1398/4/30 ساعت 15:30
مکان: .کلاس 123

چکیده:
منحنی انرژی پتانسیل حالت پایه و چندین حالت برانگیخته مولکول های NiH و PdH با استفاده از روش MRCI رسم شده است که در آن تصحیحات اسپین-اوربیت و اثرات نسبیتی نیز در نظر گرفته شده است. از مجموعه پایه aug-cc-pvQZ و DKH QZVPP به ترتیب در محاسبات مربوط به مولکولهای NiH و PdH استفاده شده است. منحنی های انرژی پتانسیل برای حالتهای Ω نیز بدست آمد و جهش های الکترونی مشاهده شده برای هر دو مولکول نیز به درستی با استفاده از نتایج آغازین تعیین شدند. در مورد مولکول PdH جهش های احتمالی دیگر نیز با استفاده از مقدار ضریب A اینشتین مشخص شدند. عناصر قطری و غیرقطری ماتریس هامیلتونی اسپین-اوربیت بین حالتهای (X2Δ، 12Σ+ و 12Π) از مولکول NiH و حالتهای (X2Σ+، 12Δ، 12Π، 22Σ+ و 32Σ+) از مولکول PdH از خروجی برنامه ORCA بدست آمد و بر حسب فاصله بین هسته ای رسم شد که در فواصل بین هسته ای زیاد به سمت مقدار برهمکنش اسپین-اوربیت اتم واسطه سوق پیدا می کند.

آدرس کوتاه :