مطالعه جنبه های هرمولوژیکی نظریه اریب سازی / دانشجو: پویان مرادی فر