مطالعه رفتار سیستمهای حاوی بایو پلیمرهای نیمه انعطاف پذیر و برخی از نانوساختارها با رویکرد شبیه سازی دینامیک مولکولی / دانشجو : فهیمه اکبری

مطالعه رفتار سیستمهای حاوی بایو پلیمرهای نیمه انعطاف پذیر و برخی از نانوساختارها با رویکرد شبیه سازی دینامیک مولکولی / دانشجو : فهیمه اکبری


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علـوم

دانشکده شیمی

عنوان: مطالعه رفتار سیستمهای حاوی بایو پلیمرهای نیمه انعطاف پذیر و برخی از نانوساختارها با رویکرد شبیه سازی دینامیک مولکولی

نام دانشجو : فهیمه اکبری
رشته:  شیمی فیزیک

نام استاد راهنما : دکتر معصومه فروتن
زمان : 1397/5/9 ساعت 8:30 صبح
مکان : اتاق سمینار

چکیده:
از کاربردهای گرافن به عنوان یک نانوساختار ویژه می توان به استفاده از آن در میکروآرایه ها در تشخیص نوکلئوتیدهای DNA اشاره کرد. از این رو، در کار حاضر، سه سیستم مختلف حاوی DNA و گرافن با طراحی های متفاوت از طریق شبیه سازی دینامیک مولکولی مورد بررسی قرار گرفت و توانایی گرافن برای استفاده در میکروآرایه ها بررسی گردید. بررسی رفتار ترشوندگی بایوقطره های فوق روی سطوح گرافنی نشان داد که تک رشته های DNA، ساختار های متمایزی نسبت به هم روی سطوح دارند و بایوقطره به خوبی روی بسترهای فوق محدود و پین می شوند. نتایج بدست آمده نشان داد که گرافن علاوه بر ویژگی های مناسب خود برای استفاده در میکروآرایه ها که قبلا گزارش شده است، ویژگی منحصر به فردی برای تمایز بین نوکلئوتید های DNA دارد که این امر از طریق طراحی های الگوهای مختلف روی گرافن دولایه می تواند صورت گیرد.

آدرس کوتاه :