مطالعه سیستماتیک زرافه ها (پستانداران، زوج سمان) در فون میوسن بالایی مراغه و پالئواکولوژی آنها / دانشجو: الناز پریزاد

مطالعه سیستماتیک زرافه ها (پستانداران، زوج سمان) در فون میوسن بالایی مراغه و پالئواکولوژی آنها / دانشجو: الناز پریزاد


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علوم
دانشکده زمین شناسی


عنوان: مطالعه سیستماتیک زرافه ها (پستانداران، زوج سمان) در فون میوسن بالایی مراغه و پالئواکولوژی آنها

دانشجو: الناز پریزاد
رشته: زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی

استادان راهنما: سرکار خانم دکتر مرجان مشکور- آقای دکتر مجید میرزایی عطاآبادی

زمان: روز یکشنبه 1398/7/14 ساعت 10:30 صبح
مکان: سالن سمینار طبقه همکف دانشکده زمین شناسی پردیس علوم

 

آدرس کوتاه :