مطالعه نقش مورین در بیان miR-29aدر رده سلول هپاتومای کبدی انسان (HepG2) و اثرآن در بیان ژنهای PEPCKوPI3K / دانشجو : تکتم رضوی

مطالعه نقش مورین در بیان miR-29aدر رده سلول هپاتومای کبدی انسان (HepG2) و اثرآن در بیان ژنهای PEPCKوPI3K / دانشجو : تکتم رضوی


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علـوم
دانشکده زیست شناسی


عنوان: "مطالعه نقش مورین در بیان  miR-29aدر رده سلول هپاتومای کبدی انسان (HepG2) و اثرآن در بیان
 ژنهای PEPCKوPI3K"
 

دانشجو : تکتم رضوی
رشته:  علوم سلولی و ملکولی

استاد راهنما: دکتر شیده منتصر کوهساری

زمان: 97/10/24
مکان : دانشکده زیست شناسی، طبقه دوم،  اتاق 204


 

آدرس کوتاه :