مطالعه وزیکل های رها شده از مخمر به عنوان وسیله ای برای حفظ و انتشار Helicobacter pylori با استفاده از ذرات مغناطیسی پوشیده شده با آنتی بادی / دانشجو: سمیرا حیدری

مطالعه وزیکل های رها شده از مخمر به عنوان وسیله ای برای حفظ و انتشار Helicobacter pylori با استفاده از ذرات مغناطیسی پوشیده شده با آنتی بادی / دانشجو: سمیرا حیدری


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علوم
دانشکده زیست شناسی


عنوان: مطالعه وزیکل های رها شده از مخمر به عنوان وسیله ای برای حفظ و انتشار Helicobacter pylori با استفاده از ذرات مغناطیسی پوشیده شده با آنتی بادی

دانشجو: سمیرا حیدری
رشته: میکروبیولوژی

استاد راهنما: دکتر فریده سیاوشی

زمان: سه شنبه 1399/07/15 ساعت 13
مکان: پردیس علوم

آدرس کوتاه :