مطالعه پروفایل بیانی تعدادی LncRNAs منتخب در سلو‌ل‌های لمفوسیت T خون محیطی افرادمبتلا به آرتریت روماتوئید و رابطه‌ی آن‌ها با بیان ژن‌های دخیل در بیماری / دانشجو: مژگان محرم اوغلی

مطالعه پروفایل بیانی تعدادی LncRNAs منتخب در سلو‌ل‌های لمفوسیت T خون محیطی افرادمبتلا به آرتریت روماتوئید و رابطه‌ی آن‌ها با بیان ژن‌های دخیل در بیماری / دانشجو: مژگان محرم اوغلی


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علوم
دانشکده زیست شناسی


عنوان: مطالعه پروفایل بیانی تعدادی LncRNAs منتخب در سلو‌ل‌های لمفوسیت T خون محیطی افرادمبتلا به آرتریت روماتوئید و رابطه‌ی آن‌ها با بیان ژن‌های دخیل در بیماری

دانشجو: مژگان محرم اوغلی
رشته: زیست شناسی سلولی مولکولی

اساتید راهنما: دکتر علی فرازمند - دکتر وحیده حسن زاده

زمان: یکشنبه 1398/7/14 ساعت 13:30
مکان:آمفی تئاتر میکروبیولوژی

 

آدرس کوتاه :