مطالعۀ نظری مکانیسم واکنش های نیتریک اکسید با یونهای Ti+ و Co+ در فاز گازی با نظریۀ تابعی چگالی و روش های آغازین / دانشجو: زهرا صفائی

مطالعۀ نظری مکانیسم واکنش های نیتریک اکسید با یونهای Ti+ و Co+ در فاز گازی با نظریۀ تابعی چگالی و روش های آغازین / دانشجو: زهرا صفائی


آگهی دفاع از پایان نامه رساله دکتری
پردیس علوم
دانشکده شیمی


عنوان: مطالعۀ نظری مکانیسم واکنش های نیتریک اکسید با یونهای Ti+ و Co+  در فاز گازی با نظریۀ تابعی چگالی و روش های آغازین

دانشجو: زهرا صفائی

استاد راهنما: آقای دکتر علیرضا شایسته

زمان: سه شنبه 1399/11/28 ساعت: 16
لینک جلسه دفاع: http://vclas9.ut.ac.ir/sci14

آدرس کوتاه :