معاونت پژوهشی دانشگاه تهران، با اعطای امتیاز نشریه حرفه‌ای به نشریه «دنا» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی زیست‌شناسی موافقت نمود.

معاونت پژوهشی دانشگاه تهران، با اعطای امتیاز نشریه حرفه‌ای به نشریه «دنا» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی زیست‌شناسی موافقت نمود.


معاونت پژوهشی دانشگاه تهران، با اعطای امتیاز نشریه حرفه‌ای به نشریه «دنا» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی زیست‌شناسی موافقت نمود. بر این اساس، نشریه دنا یک نشریه علمی-ترویجی یک امتیازی محسوب می‌شود.

لازم به ذکر است که هر شماره نشریه مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت ارتقای شاخص‌های نشریه حرفه‌ای، امتیاز افزایش پیدا می‌کند و در صورت عدم رعایت شاخص‌ها، امتیاز علمی اختصاص یافته سلب می‌شود.

آدرس کوتاه :