معرفی فعالیت‌های کامپوس فرانس به دانشجویان دانشگاه تهران در خصوص ادامه تحصیل در کشور فرانسه