مقایسه شبیه سازی های دینامیک مولکولی در اکسایش آلومینیوم بوسیله اکسیژن و ازن با استفاده از میدان نیروی واکنش پذیر / فاطمه سعیدی نیک

مقایسه شبیه سازی های دینامیک مولکولی در اکسایش آلومینیوم بوسیله اکسیژن و ازن با استفاده از میدان نیروی واکنش پذیر / فاطمه سعیدی نیک


آدرس کوتاه :