مقررات آموزشی دانشجویان دکتری دانشکده زیست شناسی

مقررات آموزشی دانشجویان دکتری دانشکده زیست شناسی


مقررات آموزشی دانشجویان دکتری  دانشکده زیست شناسی

1-     تعداد واحد های درسی

 

ورودی 88  الی 93

 ورودی 94 به بعد

تعداد واحد رشته ها برای دانشجویان غیر از زیست فناوری ورودی سالهای متفاوت

16 واحد درسی +22واحد رساله

14 واحد درسی +22 واحد رساله

تعداد واحد رشته زیست فناوری

تمامی ورودی ها:    18 واحد درسی + 18 واحد رساله دکتری

 

 

2-     حداقل نمره قبولی در درس: 14

3-     حداقل معدل برای مشروط نشدن در هر ترم:  16

4-     مدارک تایید تحصیلی مقطع قبل:  باید قبل از پایان ترم اول به دفتر آموزش داده شود

5-     مدارک معافیت تحصیلی برای آقایان:  باید قبل از پایان ترم اول به دفتر آموزش تحویل داده شود

6-      نمره قبولی زبان خارجی(تایید شده توسط دانشکده زبانها): ترجیحا در زمان نام نویسی ترم اول و حداکثر تا پایان ترم دوم به آموزش دانشکده داده شود

7-     امتحان جامع ( کاملا کتبی): در تاریخ های مصوب و حداکثر تا پایان نیمسال چهارم با موفقیت گذرانیده شود

8-     پروپزال: باید تا پایان ترم پنجم دفاع شود

9-     توجه:  حداقل یک هفته فاصله بین امتحان جامع و دفاع ا زپروپزال الزامی است

10-پس از دفاع از پروپزال:  ثبت نام برای درس رساله دکتری در هر ترم در سیستم جامع آموزشی الزامی می باشد

11-تعداد ترم های مجاز بدون اخذ سنوات:  8 ترم

12-در صورت نیاز به بیش از 8 ترم:  فرم اضافه سنوات تکمیل شده با تایید استاد راهنما یک ماه قبل از شروع ترم بعدی به دفتر دانشکده داده شود

13- جزئیات اخذ مجوز سنوات دکتری برای دانشجویان ورودی سالهای متفاوت ورودی به شرح زیر است.

ورودی

مجوز ترم 9

ترم 10

ترم 11

ترم 12

ترم 13

ترم 14

ترم 15و بالاتر

87 الی 89

دانشکده و پردیس مجاز ارائه سنوات بدون دریافت شهریه برای دانشجویان

دانشکده و پردیس مجاز ارائه سنوات بدون دریافت شهریه برای دانشجویان

دانشکده و پردیس مجاز ارائه سنوات با دریافت شهریه برای دانشجویان

کمیسیون موارد خاص مجاز ارائه سنوات بادریافت شهریه برای دانشجویان

کمیسیون موارد خاص مجاز ارائه سنوات بادریافت شهریه برای دانشجویان

کمیسیون موارد خاص مجاز ارائه سنوات بادریافت شهریه برای دانشجویان

کمیسیون موارد خاص مجاز ارائه سنوات بادریافت شهریه برای دانشجویان

90 الی 92

دانشکده و پردیس مجاز ارائه سنوات بدون دریافت شهریه برای دانشجویان

دانشکده و پردیس مجاز ارائه سنوات بدون دریافت شهریه برای دانشجویان

دانشکده و پردیس مجاز ارائه سنوات با دریافت شهریه برای دانشجویان

کمیسیون موارد خاص مجاز ارائه سنوات بادریافت شهریه برای دانشجویان

---

---

---

93 الی 94

دانشکده و پردیس مجاز ارائه سنوات بدون دریافت شهریه برای دانشجویان

دانشکده و پردیس مجاز ارائه سنوات بدون دریافت شهریه برای دانشجویان

دانشکده و پردیس مجاز ارائه سنوات با دریافت شهریه برای دانشجویان

کمیسیون موارد خاص مجاز ارائه سنوات بادریافت شهریه برای دانشجویان

---

---

---

95

دانشکده و پردیس مجاز ارائه سنوات بدون دریافت شهریه برای دانشجویان

دانشکده و پردیس مجاز ارائه سنوات با دریافت شهریه برای دانشجویان

کمیسیون موارد خاص مجاز ارائه سنوات بادریافت شهریه برای دانشجویان

کمیسیون موارد خاص مجاز ارائه سنوات بادریافت شهریه برای دانشجویان

---

---

---

 

 

14- شایان ذکر است برای دانشجویان نوبت دوم مقررات و آئیین نامه ها مانند دانشجویان روزانه اعمال می گردد ولی با پرداخت شهریه برای هر ترم. 

15-توجه:  اطلاعات فوق بر اساس بخشنامه های موجود تدوین شده اند. بدیهی است امکان تغییر مقررات حسب تصمیم مسئولین دانشگاه ممکن است و اطلاع رسانی خواهد شد. 

 

آدرس کوتاه :