نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

منابع امکانات آموزشی دانشکده فیزیک

منابع امکانات آموزشی دانشکده فیزیک


 

 

دانشکده فیزیک از امکانات آموزشی و پژوهشی شامل کتابخانه جامع، سایت رایانه، آزمایشگاه های آموزشی و پژوهشی متعدد در گرایش های تجربی ذکر شده برخوردار است.