مهندسی بلور ساختارهای سوپرامولکولی فلز آلی بر پایۀ پیریدین و پیرازین دیکربوکسیلیک اسیدها و نانوساختارهای آنها / دانشجو : فائزه مقضی

مهندسی بلور ساختارهای سوپرامولکولی فلز آلی بر پایۀ پیریدین و پیرازین دیکربوکسیلیک اسیدها و نانوساختارهای آنها / دانشجو : فائزه مقضی


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علوم
دانشکده شیمی


عنوان: مهندسی بلور ساختارهای سوپرامولکولی فلز آلی بر پایۀ پیریدین و پیرازین دیکربوکسیلیک اسیدها و نانوساختارهای آنها

دانشجو : فائزه مقضی
رشته: شیمی معدنی

استاد راهنما : دکتر ژانت سلیمان نژاد

زمان: چهارشنبه 1398/11/30 ساعت 10:30
مکان: دانشکده شیمی اتاق 24


آدرس کوتاه :