مواد امتحانی و ضرایب دروس آزمون کتبی برای پذیرش دانشجوی دکتری سال تحصیلی 97-96 دانشکده فیزیک

مواد امتحانی و ضرایب دروس آزمون کتبی برای پذیرش دانشجوی دکتری سال تحصیلی 97-96 دانشکده فیزیک


ردیف

عنوان رشته تحصیلی / گرایش

مواد امتحانی و ضرایب هر درس در آزمون

ملاحظات

1

فیزیک/ گرانش   و فیزیک نجومی

 1. مکانیک کوانتمی پیشرفته
 2. مکانیک آماری پیشرفته
 3. الکترودینامیک 1

همه دروس با ضریب 1

2

فیزیک / ذرات بنیادی

 1. مکانیک کوانتمی پیشرفته
 2. مکانیک آماری پیشرفته
 3. الکترودینامیک 1

همه دروس با ضریب 1

3

فیزیک / حالت جامد

 1. مکانیک کوانتمی پیشرفته
 2. مکانیک آماری پیشرفته
 3. الکترودینامیک 1

همه دروس با ضریب 1

4

فیزیک / اتمی و مولکولی

 1. مکانیک کوانتمی پیشرفته
 2. مکانیک آماری پیشرفته
 3. الکترودینامیک 1

همه دروس با ضریب 1

 

آدرس کوتاه :