نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

موزه ها و آزمایشگاه ها ی زیرمجموعه قطب تبارزائی موجودات زنده ایران

موزه ها و آزمایشگاه ها ی زیرمجموعه قطب تبارزائی موجودات زنده ایران


¢هرباریوم مرکزی پردیس علوم دانشگاه تهران
 
¢موزه جانورشناسی پردیس علوم دانشگاه تهران
 
¢کلکسیون میکروارگانیسم های پردیس علوم دانشگاه تهران
 
¢آزمایشگاه بیوسیستماتیک جانوری
 
¢آزمایشگاه گیاهان  C4 و هالوفیت
 
¢آزمایشگاه بیوسیستماتیک گیاهی
 
¢آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی
 
¢آزمایشگاه اکستریموفیل ها
 
¢آزمایشگاه بیوتکنولوژی میکروبی
 
¢آزمایشگاه علوم اعصاب