نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

موزه و آزمایشگاهها ی زیرمجموعه قطب تبارزائی موجودات زنده ایران

موزه و آزمایشگاهها ی زیرمجموعه قطب تبارزائی موجودات زنده ایران


 

هرباریوم مرکزی پردیس علوم دانشگاه تهران

موزه جانورشناسی پردیس علوم دانشگاه تهران

کلکسیون میکروارگانیسم های پردیس علوم دانشگاه تهران

آزمایشگاه بیوسیستماتیک جانوری

آزمایشگاه گیاهان  C4 و هالوفیت

آزمایشگاه بیوسیستماتیک گیاهی

آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی

آزمایشگاه اکستریموفیل ها

آزمایشگاه بیوتکنولوژی میکروبی

آزمایشگاه علوم اعصاب