موفقیت پردیس علوم در دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه

موفقیت پردیس علوم در دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه


در دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران که 22 آبان ماه 1398 برگزار گردید، انجمن علمی- دانشجویی بیوتکنولوژی پردیس علوم در حوزه آموزش، موفق به کسب مقام شایسته تقدیر شد. همچنین در این جشنواره از آقای دکتر واعظ، معاون محترم دانشجویی پردیس علوم، به عنوان مدیر فرهنگی شایسته، تقدیر شد. این موفقیت را به آقای دکتر واعظ و انجمن علمی-دانشجویی بیوتکنولوژی تبریک می گوییم.

 

 

آدرس کوتاه :