میکرو استخراج فاز جامد پخشی بر پایه نانوساختارهای گرافن اکسید عامل دار شده با بازهای شیف برای پیش تغلیظ و جداسازی اربیوم و ایتربیوم و اندازه گیری آنها با استفاده از تکنیک الکتروترمال طیف سنجی جذب اتمی منبع پیوسته با قدرت تفکیک بالا بهینه شده با طراحی آزمایش / سجاد آقابالازاده

میکرو استخراج فاز جامد پخشی بر پایه نانوساختارهای گرافن اکسید عامل دار شده با بازهای شیف برای پیش تغلیظ و جداسازی اربیوم و ایتربیوم و اندازه گیری آنها با استفاده از تکنیک الکتروترمال طیف سنجی جذب اتمی منبع پیوسته با قدرت تفکیک بالا بهینه شده با طراحی آزمایش / سجاد آقابالازاده


 

    آگهی دفاع از رساله دکتری

    دانشکده شیمی

    رشته شیمی گرایش تجزیه


    عنوان:

    میکرو استخراج فاز جامد پخشی بر پایه نانوساختارهای گرافن اکسید عامل دار شده با بازهای شیف برای پیش تغلیظ و جداسازی  اربیوم و ایتربیوم و اندازه گیری آنها با استفاده از تکنیک الکتروترمال طیف سنجی جذب اتمی منبع پیوسته با قدرت تفکیک بالا بهینه شده با طراحی آزمایش


    ارائه دهنده: سجاد آقابالازاده

    اساتید راهنما: دکتر محمدرضا گنجعلی، دکتر پرویز نوروزی


    اساتید مدعو داخلی: دکتر طاهر علیزاده – دکتر فرنوش فریدبد

    اساتید مدعو خارجی: دکتر لیدا فتوحی (دانشگاه الزهرا) – دکتر مهران جوانبخت (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)


    زمان: دو­شنبه 1396/6/27  ساعت 14:00

    مکان:  دانشکده شیمی، کلاس 123

    چکیده:
    نانو صفحات گرافن اکسید با استفاده از بازهای شیف گزینش پذیر برای اربیوم و ایتربیوم بصورت غیرکوالانسی عامل دار شده و برای جداسازی و پیش تغلیظ این عناصر از نمونه های مختلف آب به کار گرفته شدند. اندازه گیری لانتانیدهای اربیوم و ایتربیوم با استفاده از تکنیک الکتروترمال دستگاه جذب اتمی منبع پیوسته انجام شد. اندازه گیری این عناصر  با به کار گیری اصلاح کننده های لانتانیوم و سریم با استفاده از طراحی آزمایش بهینه سازی گردید.

آدرس کوتاه :