نام گروه فیزیک اتمی و مولکولی دانشکده فیزیک در فهرست مراکز معتبر آموزشی در زمینه اپتیک و فوتونیک قرار گرفت.

نام گروه فیزیک اتمی و مولکولی دانشکده فیزیک در فهرست مراکز معتبر آموزشی در زمینه اپتیک و فوتونیک قرار گرفت.


 

 

نام گروه فیزیک اتمی و مولکولی دانشکده فیزیک در فهرست مراکز معتبر آموزشی در زمینه اپتیک و فوتونیک در Global Dictionary of of Programs in Optics and Photonics که بطور مشترک توسط انجمن بین المللی مهندسی و فناوری اپتیک SPIE و انجمن اپتیک آمریکا OSA سالانه منتشر می شود؛ از ایران، به چاپ رسیده است.

برای اولین بار است که مؤسسه‌ای در کشور در این زمینه در این فهرست معتبر معرفی شده است.

صفخه اول و صفحه مربوط به ایران:  spie.org › Courses › OpticsEducation 20-21 v9-FINAL

 

 

 

آدرس کوتاه :