نانوالیاف پایه پلیمری الکتروریسی شده به عنوان جاذب برای میکرواستخراج فاز جامد کلروفنول‌ها، نیتروفنول‌ها و فتالات‌ استرها و اندازه‌گیری با استفاده از کروماتوگرافی گازی / نیلوفر اسکندرپور

نانوالیاف پایه پلیمری الکتروریسی شده به عنوان جاذب برای میکرواستخراج فاز جامد کلروفنول‌ها، نیتروفنول‌ها و فتالات‌ استرها و اندازه‌گیری با استفاده از کروماتوگرافی گازی / نیلوفر اسکندرپور


آگهی دفاع از رساله دکتری

دانشکده شیمی

 

عنوان: "نانوالیاف پایه پلیمری الکتروریسی شده به عنوان جاذب برای میکرواستخراج فاز جامد کلروفنول‌ها، نیتروفنول‌ها و فتالات‌ استرها و اندازه‌گیری با استفاده از کروماتوگرافی گازی"

 نام دانشجو: نیلوفر اسکندرپور

رشته: شیمی

گرایش: تجزیه

نام استاد راهنما: دکتر حسن سرشتی

زمان: یکشنبه مورخ 1396/10/3 ساعت 11:45

 مکان:   دانشکده شیمی، کلاس 272

آدرس کوتاه :