نانومعماری های پیشرفته تیتانیوم دی اکسید در جهت بهبود خواص فوتوکاتالیستی / دانشجو : ابوالفضل زیارتی

نانومعماری های پیشرفته تیتانیوم دی اکسید در جهت بهبود خواص فوتوکاتالیستی / دانشجو : ابوالفضل زیارتی


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علـوم
دانشکده شیمی


عنوان: نانومعماری های پیشرفته تیتانیوم دی اکسید در جهت بهبود خواص فوتوکاتالیستی

دانشجو : ابوالفضل زیارتی
رشته:  نانوشیمی

استاد راهنما : دکتر علیرضا بدیعی

زمان : یکشنبه 1397/10/9 ساعت 15
مکان : دانشکده شیمی- کلاس 123
 

آدرس کوتاه :