ناپایداری‌های ناشی از امواج الکترومغناطیسی پراکنده شده از یک محیط پلاسما / سارا سادات غفاری اسکوئی

ناپایداری‌های ناشی از امواج الکترومغناطیسی پراکنده شده از یک محیط پلاسما / سارا سادات غفاری اسکوئی


آگهی دفاع از رساله دکتری
دانشکده فیزیک

عنوان:
ناپایداری‌های ناشی از امواج الکترومغناطیسی پراکنده شده از یک محیط پلاسما
نام دانشجو : سارا سادات غفاری اسکوئی
رشته: فیزیک اتمی مولکولی
نام استاد راهنما : دکتر مجتبی فرزین آقامیر
زمان : سه شنبه 14 شهریور 1396 ساعت 16
مکان : آمفی تئاتر (سالن سخنرانی) دانشکده فیزیک
چکیده:

پراکندگی رامان و بریلوئن- به عنوان پراکندگی امواج الکترومغناطیسی از امواج پلاسمایی و یونی- دو نمونه از ناپایداری‌های پارامتری هستند که در محیط پلاسما روی می‌دهند. از آنجا که موج الکترومغناطیسی نقش پمپ در ناپایداری پارامتری را بازی می‌کند، پراکندگی و بازتاب امواج الکترومغناطیسی از ستون پلاسما و بُره پلاسما-به عنوان دو پلاسمای محصور-مورد مطالعه قرار می‌گیرد و نشان داده می‌شود که با انتخاب مناسب شرایط پلاسما و موج الکترومغناطیسی فرودی، می‌توان شرایطی فراهم کرد که بخش عمده تابش فرودی از مرز عبور کرده و در ناپایداری شرکت کند. آهنگ رشد ناپایداری در پراکندگی رامان و بریلوئن عامل مهمی است که تعیین آن در چهارچوب نظریه سیالی و نظریه جنبشی امکان‌پذیر است. با مطالعه پراکندگی رامان در پلاسمای مغناطیده و در چهارچوب نظریه سیالی نشان داده می‌شود که حضور میدان مغناطیسی باعث ایجاد ناهمسانگردی در محیط و تفاوت آهنگ رشد قطبش‌های مختلف خواهد شد. گسترش این مطالعات به پلاسماهای ناهمگن و محصور منجر به این نتیجه می‌شود که وجود مرز و ناهمگنی موجب کاهش آهنگ رشد پراکندگی رامان می‌شود. در ادامه با مطالعه پراکندگی رامان و بریلوئن در چهارچوب نظریه جنبشی، یک مدل کلی برای پراکندگی رامان و بریلوئن در پلاسماهای مختلف ارائه می‌شود که بر اساس آن می‌توان آهنگ رشد این دو پراکندگی در پلاسماهای مختلف را محاسبه کرد. میرایی لاندائو غیرخطی به عنوان یکی از عوامل اشباع پراکندگی رامان مورد بررسی قرار می‌گیرد و نشان داده می‌شود که وافازی ایجادشده به دلیل جابجایی فرکانسی موج پلاسمایی موجب اشباع این پراکندگی خواهد شد. انتشار باریکه‌های گاوسی در محیط پلاسما در چهارچوب نظریه جنبشی مورد مطالعه قرار می‌گیرد و نشان داده می‌شود که وقوع پراکندگی رامان و بریلوئن موجب رشد نمایی دامنه امواج پراکنده شده به دلیل ظهور پارامتر بهره می‌شود. 

 

 
 

آدرس کوتاه :