نشریه علمی دانشجویی دنا رتبه اول را در دوازدهمین جشنواره بین المللی حرکت بدست آورد.

نشریه علمی دانشجویی دنا رتبه اول را در دوازدهمین جشنواره بین المللی حرکت بدست آورد.


در دوازدهمین جشنواره بین المللی حرکت، نشریه دنا به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی موفق به کسب رتبه اول در علوم پایه گردید.

نشریه دنا همچنین موفق به کسب رتبه اول تولید محتوای دیجیتال علوم پایه گردید.

این موفقیت را به دانشجویان عزیز و پردیس علوم تبریک می گوییم.

 

آدرس کوتاه :