نکوداشت آقای دکتر ابراهیم زاده پدر علم فیزیولوژی گیاهی ایران

نکوداشت آقای دکتر ابراهیم زاده پدر علم فیزیولوژی گیاهی ایران


مراسم نکوداشت آقای دکتر ابراهیم زاده، چهره ماندگار زیست شناسی پدر علم فیزیولوژی گیاهی ایران،

چهارشنبه 18 اسفند 1395

ساعت 15 الی 19

سالن شهید دهشور، پردیس علوم

آدرس کوتاه :