هشتمین کارگاه اخلاق در پژوهش برگزار می گردد

هشتمین کارگاه اخلاق در پژوهش برگزار می گردد


به استحضار می‌رساند هشتمین کارگاه اخلاق در پژوهش ویژه «دانشجویان دکتری» در روز چهارشنبه مورخ ۱۰/‏۰۸/‏۴۰۲‬ از ساعت ۱۵/‏۸‬ الی ۴۵/‏۱۴ به صورت حضوری در سالن دهشور دانشکدگان علوم برگزار می‌گردد. شرکت در این کارگاه رایگان است و در پایان گواهی حضور صادر می‌گردد (دانشجویان دوره کارشناسی ارشد نیز مجاز به شرکت در کارگاه می‌باشند).

 جهت شرکت در این کارگاه تا قبل از پایان وقت اداری (ساعت ۱۵) روز دوشنبه ۰۸/‏۰۸/‏۴۰۲ یک ایمیل با موضوع «شرکت در هشتمین‬ کارگاه اخلاق در پژوهش» حاوی اطلاعات خود شامل نام، نام خانوادگی، شماره دانشجویی، رشته آدرس ایمیل و نام استاد راهنما به آدرس research.ut1401@gmail.com ارسال نمایند.

امکان حضور در کلاس فقط برای کسانی که تا پایان وقت اداری دوشنبه ۰۸/‏۰۸/‏۴۰۲ ایمیل ارسال نمایند، مقدور است.

 

 

آدرس کوتاه :