هفتمین کارگاه اخلاق در پژوهش در دانشکدگان علوم برگزار شد

هفتمین کارگاه اخلاق در پژوهش در دانشکدگان علوم برگزار شد


 هفتمین کارگاه اخلاق در پژوهش سوم خردادماه 1402  با حضور ۳۶ نفر از دانشجویان دکتری دانشکدگان علوم و  ودیگردانشکده ­ها در سالن پیرالهی این دانشکدگان برگزار شد.

در این کارگاه موضوعاتی چون پژوهش اخلاق ­مدار و مصادیق سوء رفتار پژوهشی؛ معیارهای شناسایی کنفرانس‌ها و نشریات معتبر؛ نمونه‌های تاریخی و معاصر سوء رفتار پژوهشی در دنیا، تعیین و محاسبه دقیق حجم نمونه‌ها و چگونگی رفتار اخلاقی با حیوانات و نمونه‌های انسانی آزمایشگاهی، ایجاد مدل‌های حیوانی و تحقیقات در جامعه سالم و بیمار انسانی بحث و بررسی شد.

هفتمین کارگاه اخلاق در پژوهش با همکاری سه تن از استادان دانشکدگان علوم، خانم‌ها دکتر فرنوش فریدبد، دکتر سمانه افتخاری و دکتر آمنه رضایوف برگزار شد.

 

آدرس کوتاه :