همزمانی تاریخ امتحان درس کمک های اولیه و ایمنی زیستی

همزمانی تاریخ امتحان درس کمک های اولیه و ایمنی زیستی


به اطلاع می رساند، جهت یکپارچه نمودن امتحان درس کمک های اولیه (6120005) و ایمنی زیستی (1110292) برای دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، تاریخ هر دو امتحان، مورخ 95/3/30 روز یک شنبه ساعت 2 تا 4 تعیین گردید.

آدرس کوتاه :