همزمان با بزرگداشت روز معلم؛ اولین جشنواره کمیسیون پژوهش علوم پایه در دانشکدگان علوم برگزار می گردد

همزمان با بزرگداشت روز معلم؛ اولین جشنواره کمیسیون پژوهش علوم پایه در دانشکدگان علوم برگزار می گردد


همزمان با بزرگداشت روز معلم؛ اولین جشنواره کمیسیون پژوهش علوم پایه برگزار می گردد

زمان: چهارشنبه 12 اردیبهشت از ساعت 9:30 تا 12

مکان: سالن دهشور دانشکدگان علوم

 

آدرس کوتاه :