نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همکاران کتابخانه

همکاران کتابخانه


فهرست کارکنان کتابخانه پردیس علوم

Description: E:\p\کتابخانه پردیس علوم\libraryphoto\libpersphoto\ali.jpg

علی لفطه

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

مسئول کتابخانه پردیس علوم

پست الکترونیک:  lafteh@ut.ac.ir

تلفن: 61112616

Description: C:\Users\lib-kavo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG-20150113-WA0000.jpg

بهاره فهیمی

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

 مسئول کتابخانه فیزیک پردیس علوم

پست الکترونیکی: pfahimie@ut.ac.ir

تلفن: 61118613

Description: C:\Users\lib-kavo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\20151112_102834-1.jpg

عبدالحسین بختیاری

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

کارشناس سازماندهی اطلاعات (نمایه سازی)

بخش خدمات فنی

پست الکترونیک: Bakhtiari2010@ut.ac.ir

تلفن: 61112616

ماجد خلیل نژاد

تحصیلات: کارشناسی  علم اطلاعات و دانش شناسی

کارشناس سازماندهی اطلاعات (نمایه سازی)

بخش: خدمات فنی

پست الکترونیک: mkhalilnejad@ut.ac.ir

تلفن: 61112616

مژگان ملک حسین پور

کارشناسی  ارشد علم سنجی

مسئول بخش مراجعات

مسئول سفارش

پست الکترونیک: m_hosainpor47@ut.ac.ir

تلفن: 61113634

 

 

فهیمه ناخدا

کاردانی علم اطلاعات و دانش شناسی

کارشناس بخش امانت

بخش امانت

پست الکترونیک: nakhodaf@ut.ac.ir

تلفن: 61113634

 پروین پوراحمد

کارشناسی  ارشد علم سنجی

مسئول بخش کاوش(منابع الکترونیکی)

مسئول آموزش کتابخانه

بخش: کاوش

پست الکترونیک: Pourahmad.p@ut.ac.ir

تلفن: 61113635

مرجان مغربی

کارشناسی تجربی کتابداری

مسئول طرح غدیر و طرح امین

کارشناس بخش کاوش(منابع الکترونیکی)

بخش: کاوش

پست الکترونیک: Maghrebi.m@ut.ac.ir

تلفن: 61113635

رزا متین سرشتی

کاردانی علم اطلاعات و دانش شناسی

کارشناس سازماندهی اطلاعات (چکیده نویسی)

 مسئول کتابخانه دانشکده ریاضی

بخش: کتابخانه دانشکده ریاضی

پست الکترونیک: Bakhtiari2010@ut.ac.ir

تلفن: 61112627

منیژه زراعت کار

کارشناس سازماندهی اطلاعات (چکیده نویسی) و مسئول پایان نامه و نشریات فارسی

بخش پایان نامه و نشریات فارسی

پست الکترونیکی: mzeraatkar@ut.ac.ir

تلفن: 61113633

فاطمه باقری 
کارشناسی ارشد آرشیو

کارشناس سازماندهی اطلاعات (نمایه سازی)

مسئول تالار مرجع

پست الکترونیک: Bagheri1350@ut.ac.ir

 تلفن: 61112467

ناهید جعفری

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

کارشناس سازماندهی اطلاعات (فهرست نویسی)

بخش خدمات فنی

پست الکترونیک n.jafari@ut.ac.ir :

تلفن: 61112616

مهناز اسلامی

کاردانی  علم اطلاعات و دانش شناسی

کارشناس بخش امانت

پست الکترونیک: mahnazeslami.ut.ac.ir 

تلفن: 61111616