نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هیئت علمی ریاضی - 1

هیئت علمی ریاضی - 1


 

اعضای  هیأت علمی بخش ریاضی

نام خانوادگی و نام

رتبه ­علمی

تلفن

پست الکترونیک

آیت ا... زاده شیرازی

فاطمه

استادیار

2620

fatemah@khayam.ut.ac.ir

اسدی

محمدباقر

دانشیار

2484

mb.asadi@khayam.ut.ac.ir

خواجه صالحانی

مهدی

استادیار

3659

salehani@ut.ac.ir

درفشه

محمدرضا

استاد

2620

daraf@khayam.ut.ac.ir

درویش زاده

مهدی­رضا

استادیار

2894

darvishzadeh@khayam.ut.ac.ir

رضاوند

رضا

استادیار

2915

rezavand@khayam.ut.ac.ir

رکنی لموکی  

غلامرضا

دانشیار

2613

rokni@khayam.ut.ac.ir

زارع نهندی

رحیم

استاد

2894

rahimzn@ ut.ac.ir

زارع

هادی

استادیار

2915

hadi.zare@khayam.ut.ac.ir

سبزرو

حسین

استادیار

3659

sabzrou@khayam.ut.ac.ir

سلیمانی دامنه

مجید

دانشیار

2613

soleimani@khayam.ut.ac.ir

عامری

رضا

استاد

2615

ameri@ut.ac.ir

یاسمی

سیامک

استاد

2615

yassemi@ ut.ac.ir


   

 
 

اعضای  هیأت علمی بخش علوم کامپیوتر

نام خانوادگی و نام

رتبه­ علمی

تلفن

پست الکترونیک

اثنی عشری

مرضیه

استادیار

2917

esnashar@khayam.ut.ac.ir

باباعلی

باقر

استادیار

2627

babaali@ut.ac.ir

ساجدی

هدیه

استادیار

2915

hhsajedi@ut.ac.ir

علی زاده

مجید

استادیار

2484

malizadeh@khayam.ut.ac.ir

گنج تابش

محمد

دانشیار

2897

mgtabesh@ut.ac.ir

محمد نوری

مرتضی

استادیار

3250

mnoori@khayam.ut.ac.ir

نقیب زاده مشایخ

ابراهیم

مربی

2484

e.mashayekh@khayam.ut.ac.ir

نوذری دالینی

عباس

دانشیار

2916

nowzari@khayam.ut.ac.ir

 

 

 

 

 

اعضای  هیأت علمی بخش آمار

نام خانوادگی و نام

رتبه ­علمی

تلفن

پست الکترونیک

امینی

سیدمرتضی

استادیار

2915

morteza.amini@khayam.ut.ac.ir

پارسیان

احمد

استاد

2624

ahmad_p@khayam.ut.ac.ir

پزشک

حمید

استاد

2917

pezeshk@khayam.ut.ac.ir

حقیقی

فیروزه

استادیار

2613

haghighi@khayam.ut.ac.ir

رسولیان

عمید

استادیار

2897

amidrslan@ut.ac.ir

شمه سوار

سودابه

استادیار

3250

shemehsavar@khayam.ut.ac.ir

افتخاری مهابادی

سمانه

استادیار

2915

S.Eftekhari@khayam.ut.ac.ir