نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هیئت علمی زمین شناسی

هیئت علمی زمین شناسی


 

تعداد اعضای هیأت علمی

استاد

دانشیار

استادیار

مربی

21

5

3

10

3

 
 
 

اعضای هیأت علمی بخش سافت راک (رسوب، نفت، چینه)

نام خانوادگی و نام

رتبه­ علمی

تلفن

پست الکترونی

امینی  

عبدالحسین

استاد

2485

ahamini@ut.ac.ir  

توکلی

وحید

استادیار

2490

vtavakoli@ut.ac.ir

رحیم­پور  بناب 

حسین

استاد

2487

rahimpor@khayam.ut.ac.ir

رنجبران            

محسن

استادیار

2490

ranjbaran@khayam.ut.ac.ir

سجادی هزاوه

فرشته

دانشیار

2892

sajjadi@khayam.ut.ac.ir

قاسمی نژاد

ابراهیم

استاد

2913

eghasemi@khayam.ut.ac.ir

واعظ جوادی

فاطمه

استادیار

2959

fatemehjavadi@khayam.ut.ac.ir

 
 
 

اعضای  هیأت علمی بخش پترولوژی و زمین شناسی اقتصادی

نام خانوادگی و نام

رتبه­ علمی

تلفن

پست الکترونی

اسماعیلی

داریوش

استاد

3733

esmaili@khayam.ut.ac.ir

برقی

محمد علی

مربی

2619

barghi.ali@khayam.ut.ac.ir

طوطی

فرامرز

استادیار

2715

tutti@khayam.ut.ac.ir

کنعانیان

علی

استاد

2493

kananian@khayam.ut.ac.ir

مدبری

سروش

استادیار

2985

modabberi@ut.ac.ir

میر نژاد

حسن

دانشیار

2959

mirnejad@khayam.ut.ac.ir

نیرومند

شجاع الدین

استادیار

3266

Niroomand@ut.ac.ir

 
 
 

اعضای  هیأت علمی بخش مهندسی و تکتونیک

نام خانوادگی و نام

رتبه­ علمی

تلفن

پست الکترونی

الیاسی

محسن

دانشیار

2469

eliassi@khayam.ut.ac.ir

چشمی

اکبر

استادیار

2722

a.cheshomi@ut.ac.ir

حاج امینی

سعید

مربی

3234

hajamini@khayam.ut.ac.ir

حسن پور

جعفر

استادیار

3266

hassanpour@ut.ac.ir

ذوالفقاری

محمد

مربی

2719

zolfaghari@khayam.ut.ac.ir

سهرابی بیدار

عبداله

استادیار

2985

sohrabi@khayam.ut.ac.ir

فیجانی

الهام

استادیار

2722

efijani@ut.ac.ir

نوزعیم رضا استادیار 2906 nozaem@ut.ac.ir
 
 
 
 
تلفن‌ها داخلی است و برای تماس از خارج از دانشگاه در ابتدای آن 6111 اضافه می‌شود.