نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هیات علمی پردیس- همه

هیات علمی پردیس- همه


 

آخانی سنجانی

حسین

دانشکده زیست‌ شناسی‌

3638

استاد

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=208

آقامیر

سیدمجتبی فرزین

دانشکده فیزیک‌

8603

استاد

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=232

آموزگار

محمدعلی

دانشکده زیست‌ شناسی‌

3557

دانشیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=239

آیت اله زاده شیرازی

فاطمه

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

2620

دانشیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=242

ابراهیم نجف آبادی

هاجر

دانشکده فیزیک‌

8619

استادیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=8

احمدی

ناهید

دانشکده فیزیک‌

8656

استادیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=39

اخباری

کامران

دانشکده شیمی‌

3734

استادیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=50

ادیب

مهدی

دانشکده شیمی‌

3736

استاد

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=57

ارضی

عزت اله

دانشکده فیزیک‌

8619

استاد

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=68

اسد

صدیقه

بیوتکنولوژی‌

66413835

استادیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=72

اسدی

محمدباقر

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

2484

دانشیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=76

اسماعیلی

داریوش

دانشکده زمین‌ شناسی‌

3733

استاد

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=88

افتخاری مهابادی

سمانه

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

2915

استادیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=112

الهی

الهه

دانشکده زیست‌ شناسی‌

3561

استاد

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=146

الیاسی

محسن

دانشکده زمین‌ شناسی‌

2469

دانشیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=148

امیری

احمد

دانشکده شیمی‌

3734

استادیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=162

امینی

سیدمرتضی

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

2915

استادیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=174

امینی

عبدالحسین

دانشکده زمین‌ شناسی‌

2485

استاد

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=171

امینی نسب

مهریار

دانشکده زیست‌ شناسی‌

2293

استادیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=179

باباعلی

باقر

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

2627

استادیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=248

بایگان

شهریار

دانشکده فیزیک‌

8626

استاد

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=271

بخشنده

بهناز

بیوتکنولوژی‌

66413835

استادیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=278

برقی

محمدعلی

دانشکده زمین‌ شناسی‌

8646

مربی

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1512

بدیعی

علیرضا

دانشکده شیمی‌

2614

استاد

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=280

بنائی مقدم

علی محمد

دانشکده زیست‌ شناسی‌

2619

استادیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=301

به نژاد

حسن

دانشکده شیمی‌

3314

دانشیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=310

پارسیان

احمد

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

3639

استاد

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=335

پزشک

حمید

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

2624

استاد

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=348

توسلی

احمد

دانشکده شیمی‌

2917

دانشیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=405

توکلی

وحید

دانشکده زمین‌ شناسی‌

3643

استادیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=411

جعفر پور

فرناز

دانشکده شیمی‌

2490

دانشیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=428

جواهری

مجید

دانشکده فیزیک‌

2480

مربی

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=467

چشمی

اکبر

دانشکده زمین‌ شناسی‌

2628

استادیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=474

حاج امینی

سعید

دانشکده زمین‌ شناسی‌

2722

مربی

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=485

حامدی

جواد

دانشکده زیست‌ شناسی‌

3234

دانشیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=499

حبیبی رضائی

مهران

دانشکده زیست‌ شناسی‌

3556

دانشیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=506

حسن پور

جعفر

دانشکده زمین‌ شناسی‌

2482

استادیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=520

حسن زاده

وحیده

دانشکده زیست‌ شناسی‌

3266

استادیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=523

حسنی

خسرو

دانشکده فیزیک‌

3390

استادیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=528

حسین

قمرتاج

دانشکده زیست‌ شناسی‌

8630

استادیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=529

حقیقی

فیروزه

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

2622

استادیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=569

حمزه لو

مجید

دانشکده شیمی‌

2613

استادیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=577

خوئی

سپیده

دانشکده شیمی‌

2625

استاد

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=633

خواجه صالحانی

مهدی

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

3659

استادیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=628

درفشه

محمدرضا

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

2896

استاد

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=649

درویش زاده

مهدی رضا

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

2620

استادیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=650

دلدار

صدیقه

دانشکده فیزیک‌

2894

دانشیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=657

رحیم پوربناب

حسین

دانشکده زمین‌ شناسی‌

8617

استاد

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=717

رحیمیان

حسن

دانشکده زیست‌ شناسی‌

2487

دانشیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=725

رستمی ورنوسفادرانی

داود

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

 

استادیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=734

رسولی

یاسمن

دانشکده زیست‌ شناسی‌

 

مربی

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=736

رسولیان

عمید

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

2897

استادیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=737

رشیدی رنجبر

پرویز

دانشکده شیمی‌

2726

استاد

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=739

رضاوند

رضا

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

2915

استادیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=745

رضایوف

آمنه

دانشکده زیست‌ شناسی‌

2483

استاد

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=747

رضوی

محمدرضا

دانشکده زیست‌ شناسی‌

 

-

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=768

رکنی لموکی

غلامرضا

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

2613

دانشیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=777

رنجبران

محسن

دانشکده زمین‌ شناسی‌

2490

استادیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=781

زارع

هادی

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

2915

استادیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=803

زارع مبارکه

شاهین

دانشکده زیست‌ شناسی‌

2482

استاد

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=808

زارع نهندی

رحیم

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

2894

استاد

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=810

زرگر

سیدجلال

دانشکده زیست‌ شناسی‌

3646

دانشیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=829

زنوزی

افسانه

دانشکده شیمی‌

2988

دانشیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=841

زینلی

بهمن

دانشکده زیست‌ شناسی‌

3237

دانشیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=856

ساجدی

هدیه

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

2915

استادیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=858

ساری

علی رضا

دانشکده زیست‌ شناسی‌

2702

استاد

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=866

سبزرو

حسین

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

3659

استادیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=872

سپهری

حوری

دانشکده زیست شناسی

8617

استاد

hsepehri@khayam.ut.ac.ir

سپهری نیا

رضا

دانشکده فیزیک‌

2892

استادیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=874

سجادی هزاوه

فرشته

دانشکده زمین‌ شناسی‌

8761

دانشیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=882

سررشته داری

فرخ

دانشکده فیزیک‌

3632

استادیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=887

سرشتی

حسن

دانشکده شیمی‌

3316

استاد

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=889

سلمکی

یاسمن

دانشکده زیست‌ شناسی‌

2613

استادیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=915

سلیمان نژاد

ژانت

دانشکده شیمی‌

3734

دانشیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=916

سلیمانی دامنه

مجید

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

2985

دانشیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=917

سهرابی بیدار

عبداله

دانشکده زمین‌ شناسی‌

8646

استادیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=924

سوالونی

هادی

دانشکده فیزیک‌

2460

استاد

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=921

سیاوشی

فریده

دانشکده زیست‌ شناسی‌

66413835

دانشیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=926

سیدجعفری اولیائی نژاد

احسان

بیوتکنولوژی‌

2629

استادیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=931

سیدی

مرجان

دانشکده زیست‌ شناسی‌

3301

استادیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=934

شاکری

علی رضا

دانشکده شیمی‌

3706

دانشیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=938

شایسته

علیرضا

دانشکده شیمی‌

8643

دانشیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=951

شجاعی باغینی

علی

دانشکده فیزیک‌

8628

دانشیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=956

شجاعی باغینی

فاطمه

دانشکده فیزیک‌

2613

دانشیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=957

شفیعی ثابت

مهرداد

دانشکده زیست‌ شناسی‌

 

-

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=981

شمه سوار

سودابه

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

3250

استادیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=997

شمیرانی

فرزانه

دانشکده شیمی‌

2481

استاد

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=998

صابری

عباس علی

دانشکده فیزیک‌

8633

استادیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1024

صفریان

شاهرخ

دانشکده زیست‌ شناسی‌

3312

دانشیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1077

طوطی

فرامرز

دانشکده زمین‌ شناسی‌

2715

استادیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1116

عارفیان

احسان

دانشکده زیست‌ شناسی‌

3314

استادیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1129

عامری

رضا

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

2615

استاد

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1134

عباسی

امیرمسعود

دانشکده فیزیک‌

8635

دانشیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1140

عباسی

علیرضا

دانشکده شیمی‌

3644

دانشیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1141

عبدی

یاسر

دانشکده فیزیک‌

8610

دانشیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1159

عرب نجفی

سید محمود

 

 

دانشیار

najafim@khayam.ut.ac.ir

عطار

فریده

دانشکده زیست‌ شناسی‌

2968

استاد

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1185

علی زاده

مجید

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

2484

استادیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1205

علی محمدی

مسعود

دانشکده فیزیک‌

 

استاد

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1207

علیزاده

طاهر

دانشکده شیمی‌

3301

دانشیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1219

فرنیا

سیدمرتضی

دانشکده شیمی‌

2476

دانشیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1256

فرازمند

علی

دانشکده زیست‌ شناسی‌

3301

دانشیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1272

فروتن

معصومه

دانشکده شیمی‌

2896

دانشیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1292

فریدبد

فرنوش

دانشکده شیمی‌

3301

استادیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1303

فلاحتی عنبران

محسن

دانشکده زیست‌ شناسی‌

3321

استادیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1312

فیجانی

الهام

دانشکده زمین‌ شناسی‌

2722

استادیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1320

قائمی

ناصر

دانشکده شیمی‌

2913

استادیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1352

قاسمی نژادرائینی

ابراهیم

دانشکده زمین‌ شناسی‌

3301

استاد

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1344

قربان زاده

عطا ملک

دانشکده فیزیک‌

8624

دانشیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1360

قندی

مهدی

دانشکده شیمی‌

2250

استاد

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1379

کاشف

نسیم

دانشکده زیست‌ شناسی‌

3558

استادیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1399

کبیری رنانی

محبوبه

بیوتکنولوژی‌

66413835

استادیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1391

کنعانیان

علی

دانشکده زمین‌ شناسی‌

2493

استاد

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1452

کوهیان محمدآبادی

عطااله

دانشکده فیزیک‌

8658

دانشیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1464

کیان مهر

ابراهیم

دانشکده شیمی‌

2488

دانشیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1467

گنج تابش

محمد

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

2897

دانشیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1487

گنجعلی

محمدرضا

دانشکده شیمی‌

2294

استاد

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1489

محسنی سجادی

حسین

دانشکده فیزیک‌

3250

دانشیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1543

محمدنوری

مرتضی

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

3556

دانشیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1554

محمدی پناه

فاطمه

دانشکده زیست‌ شناسی‌

8611

استادیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1567

محمدی زاده

محمدرضا

دانشکده فیزیک‌

2985

دانشیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1571

مدبری

سروش

دانشکده زمین‌ شناسی‌

8633

استادیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1586

مدرس

مجید

دانشکده فیزیک‌

66413835

استاد

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1589

مرعشی

سیدامیر

بیوتکنولوژی‌

8667

استادیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1606

مشفق

حمیدرضا

دانشکده فیزیک‌

2472

استاد

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1622

معتمد

نسرین

دانشکده زیست‌ شناسی‌

3307

دانشیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1640

مقاری

علی

دانشکده شیمی‌

3314

استاد

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1656

مقیمی

حمید

دانشکده زیست‌ شناسی‌

2702

استادیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1668

ملک

معصومه

دانشکده زیست‌ شناسی‌

3308

استاد

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1673

منتصرکوهساری

شیده

دانشکده زیست‌ شناسی‌

8626

دانشیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1681

مهجورشفیعی

مسعود

دانشکده فیزیک‌

2725

دانشیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1719

مهدوی

حسین

دانشکده شیمی‌

2959

استاد

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1720

میر نژاد

حسن

دانشکده زمین‌ شناسی‌

2492

دانشیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1740

میرمعصومی

مسعود

دانشکده زیست‌ شناسی‌

8659

مربی

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1767

میری

میر فائز

دانشکده فیزیک‌

2629

استادیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1770

ندرلو

رضا

دانشکده زیست‌ شناسی‌

2499

استادیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1800

نعمتی خراط غازیانی

علی

دانشکده شیمی‌

2484

استاد

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1824

نقیب زاده مشایخ

ابراهیم

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

8639

مربی

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1829

نهال

ارشمید

دانشکده فیزیک‌

2916

دانشیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1863

نوذری دالینی

عباس

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

8762

دانشیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1835

نوربالا تفتی

مهدیار

دانشکده فیزیک‌

2294

استادیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1838

نوروزی

پرویز

دانشکده شیمی‌

8653

استاد

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1844

نوری زنوز

محمد

دانشکده فیزیک‌

3266

دانشیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1857

نیرومند

شجاع الدین

دانشکده زمین‌ شناسی‌

3637

استادیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1868

نیکنام

وحید

دانشکده زیست‌ شناسی‌

2959

استاد

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1877

واعظ جوادی

فاطمه

دانشکده زمین‌ شناسی‌

8642

استادیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1884

واعظ علائی

سید مهدی

دانشکده فیزیک‌

2615

دانشیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1886

یاسمی

سیامک

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

3314

استاد

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1930

یزدان بخش

نیما

دانشکده زیست‌ شناسی‌

3301

استادیار

Description: http://ut.ac.ir/fa/faculty/convert-string-to-image?id=1937