نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هیئت علمی

هیئت علمی


 
در حال حاضر دانشکده شیمی دارای 30 عضو هیأت علمی با رتبه‌های ذیل می‌باشد: 
 

تعداد اعضای هیأت علمی

استاد

دانشیار

استادیار

مربی

30

9

13

7

1

 

 

اعضای هیأت علمی بخش شیمی آلی

نام خانوادگی و نام

رتبه علمی

تلفن

پست الکترونی

ادیب

مهدی

استاد

3736

madib@khayam.ut.ac.ir

جعفر پور

فرناز

دانشیار

2480

jafarpur@khayam.ut.ac.ir

رشیدی رنجبر

پرویز

استاد

2726

ranjbar@khayam.ut.ac.ir

جواهری

مجید

مربی

2628

mjavaheri@ut.ac.ir

زنوزی

افسانه

دانشیار

2988

zonouzi@khayam.ut.ac.ir

فرنیا

سیدمرتضی

دانشیار

3301

mfarnia@gmail.com

قندی

مهدی

استاد

2250

ghandi@khayam.ut.ac.ir

کیانمهر

ابراهیم

دانشیار

2488

kianmehr@khayam.ut.ac.ir

 
 

اعضای  هیأت علمی بخش شیمی تجزیه

نام خانوادگی و نام

رتبه ­علمی

تلفن

پست الکترونی

سرشتی

حسن

استاد

3632

sereshti@khayam.ut.ac.ir

شمیرانی

فرزانه

استاد

2481

shemiran@khayam.ut.ac.ir

فریدبد

فرنوش

استادیار

3301

faridbodf@khayam.ut.ac.ir

گنجعلی

محمدرضا

استاد

2294

ganjali@khayam.ut.ac.ir

نوروزی

پرویز

استاد

2294

norouzi@khayam.ut.ac.ir

علیزاده

طاهر

دانشیار

2788

talizadeh@khayam.ut.ac.ir

 
 

اعضای  هیأت علمی بخش شیمی معدنی

نام خانوادگی و نام

رتبه­ علمی

تلفن

پست الکترونی

امیری

احمد

استادیار

3734

ahmadamiri@ut.ac.ir

اخباری

کامران

استادیار

3734

akhbari.k@khayam.ut.ac.ir

بدیعی

علیرضا

استاد

2614

abadiei@khayam.ut.ac.ir

سلیمان نژاد

ژانت

دانشیار

3734

Janet_soleimannejad@yahoo.com

عباسی

علیرضا

دانشیار

3644

aabbasi@khayam.ut.ac.ir

نعمتی خراط

علی

دانشیار

2499

alnema@khayam.ut.ac.ir

 
 

اعضای هیأت علمی بخش شیمی فیزیک

نام خانوادگی و نام

رتبه­ علمی

تلفن

پست الکترونی

به نژاد

حسن

دانشیار

3639

behnejad@khayam.ut.ac.ir

حمزه لو

مجید

استادیار

2625

mhamzehlo@khayam.ut.ac.ir

شایسته

علیرضا

استادیار

3706

shayesteh@khayam.ut.ac.ir

فروتن

معصومه

دانشیار

2896

foroutan@khayam.ut.ac.ir

مقاری

علی

استاد

3307

maghari@khayam.ut.ac.ir

 
 

اعضای  هیأت علمی بخش شیمی پلیمر

نام خانوادگی و نام

رتبه ­علمی

تلفن

پست الکترونی

خویی

سپیده

استاد

2896

khoee@khayam.ut.ac.ir

مهدوی

حسین

دانشیار

2725

hmahdavi@khayam.ut.ac.ir

شاکری

علیرضا

دانشیار

3301

alishakeri44@yahoo.com

شریفی سنجانی

 (بازنشسته)

ناصر

دانشیار

2488

nsanjani@khayam.ut.ac.ir

 
 

اعضای  هیأت علمی بخش شیمی کاربردی

نام خانوادگی و نام

رتبه­ علمی

تلفن

پست الکترونی

توسلی

احمد

دانشیار

3643

tavassoli@khayam.ut.ac.ir

رشیدی رنجبر

پرویز

استاد

2726

ranjbar@khayam.ut.ac.ir

شاکری

علیرضا

دانشیار

3301

alishakeri44@yahoo.com

قائمی

ناصر

استادیار

3301

Naser.ghaemi@khayam.ut.ac.ir

نعمتی خراط

علی

دانشیار

2499

alnema@khayam.ut.ac.ir