نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هیئت علمی

هیئت علمی


اعضای هیأت علمی گروه بیوتکنولوژی

نام خانوادگی و نام

رتبه­ علمی

پست الکترونی

اسد

صدیقه

استادیار

asad@ut.ac.ir

بخشنده

بهناز

استادیار

b.bakhshandeh@ut.ac.ir

رشیدی

پرویز

استاد

parvizrashidi2@ut.ac.ir

سید جعفری

احسان

استادیار

seyedjafari@ut.ac.ir

کبیری

محبوبه

استادیار

mkabiri@ut.ac.ir

مرعشی

سیدامیر

استادیار

marashi@ut.ac.ir