واکنش های دومینوی هک - سوزوکی میاورا با نانو کاتالیزگر پالادیم برای تشکیل حلقه 6 عضوی و بررسی تشکیل ایزومرهای سیس و ترانس / دانشجو: محمدصادق عسگری

واکنش های دومینوی هک - سوزوکی میاورا با نانو کاتالیزگر پالادیم برای تشکیل حلقه 6 عضوی و بررسی تشکیل ایزومرهای سیس و ترانس / دانشجو: محمدصادق عسگری


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علوم
دانشکده شیمی


عنوان: واکنش های دومینوی هک - سوزوکی میاورا با نانو کاتالیزگر پالادیم برای تشکیل حلقه 6 عضوی و بررسی تشکیل ایزومرهای سیس و ترانس

دانشجو: محمدصادق عسگری
رشته: شیمی آلی

اساتید راهنما: دکتر پرویز رشیدی رنجبر - دکتر رحمت الله رحیمی

زمان: شنبه 1398/11/26 ساعت 12:00
مکان: کلاس 123

چکیده:
یک روش کارامد و جدید، با استفاده از اینامید های سنتز شده با واکنش Ugi-4CR و بورونیک اسیدها، طی یک واکنش دومینوی هک - سوزوکی میاوورای درون مولکولی مکان گزین و فضاگزین کاتالیز شده با پالادیوم، آریلیدن- ایزوکینولینونهای دارای بخش مهم استیلبنی سنتز شدند. همچنین، واکنش های دومینوی سیکلوکربو پالادیشن/کراس- کاپلینگ هک سوزوکی میاوورا برای اولین بار با استفاده از نانوکاتالیست پالادیوم بر پایه نانو ذرات مغناطیسی روی حدواسط های اینامیدی انجام شد. از این طریق و با هدف انجام موفقیت آمیز یک فرایند هیبرید مولکولی، یک روش جالب و ساده برای دستیابی به سری جدید از آنالوگ های کامبرتاستاتین دارای بخش ایزوکینولینونی ارائه شد.

آدرس کوتاه :