پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آذرین شرق سنگان و بررسی احتمال ارتباط آن با کانه زایی آهن / فاطمه سپیدبر

پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آذرین شرق سنگان و بررسی احتمال ارتباط آن با کانه زایی آهن / فاطمه سپیدبر


آگهی دفاع از رساله دکتری

دانشکده زمین شناسی

عنوان:

«پترولوژی و ژئوشیمی سنگ­های آذرین شرق سنگان و بررسی احتمال ارتباط آن با کانه­زایی آهن»

دانشجو: فاطمه سپیدبر

رشته: زمین‌شناسی (پترولوژی)

استاد راهنما: دکتر حسن میرنژاد

داوران: دکتر اسماعیلی، دکتر کنعانیان

          دکتر خلعت بری، دکتر قربانی   

زمان: سه شنبه 1396/6/14 ساعت 9 صبح

مکان: پردیس علوم – دانشکدۀ زمین شناسی  سالن سمینار
 

آدرس کوتاه :