پتروژنز کانسنگ های کرومیتی در افیولیت و متاافیولیت خوی (شمالغرب ایران) / فاطمه زعیم نیا

پتروژنز کانسنگ های کرومیتی در افیولیت و متاافیولیت خوی (شمالغرب ایران) / فاطمه زعیم نیا


آگهی دفاع از رساله دکتری

دانشکده زمین شناسی

عنوان:

«پتروژنز کانسنگ های کرومیتی در افیولیت و متاافیولیت خوی (شمالغرب ایران)»

استاد راهنما : آقای دکتر علی کنعانیان  

دانشجو: خانم فاطمه زعیم نیا     

رشتۀ: زمین‌شناسی (پترولوژی)

زمان : سه شنبه 1396/6/7 ساعت 13:30

مکان: پردیس علوم – دانشکدۀ زمین شناسی  سالن سمینار

 

آدرس کوتاه :