پتروژنز گرانیتوئیدهای تفرش و ارائه الگوی ژئوشیمیایی جهت تفکیک توده های بارور از نابارور / دانشجو: داود رئیسی

جلسه دفاع از رساله دکتری

پردیس علوم

دانشکده زمین شناسی

عنوان: «پتروژنز گرانیتوئیدهای تفرش و ارائه الگوی ژئوشیمیایی جهت تفکیک توده های بارور از نابارور»

 استاد راهنما: آقای دکتر حسن میرنژاد   

 توسط : آقای داود رئیسی     

رشتۀ: پترولوژی

تاریخ : دوشنبه 11/04/97 ساعت 17

مکان: پردیس علوم – دانشکدۀ زمین شناسی  سالن سمینار

آدرس کوتاه :